Index X 
Xacca| Xenarchus| Xeniades| Xenokrates von Chalkedon| Xenophanes aus Kolophon| Xenophilus| Xenophon