‚Wo wust du henne?‘ ‚Nah Walpe .‘ ‚Ick nah Walpe, du nah Walpe; sam, sam, goh wie dann.‘

‚Häst du auck ’n Mann? wie hedd din Mann?‘ ‚ Cham .‘ ‚Min Mann Cham, din Mann Cham: ick nah Walpe, du nah Walpe; sam, sam, goh wie dann.‘

‚Häst du auck ’n Kind: wie hedd din Kind?‘ ‚Grind.‘ […]